Ochrana osobných údajov - dyona.sk

Ochrana osobných údajov
Prehlásenie o ochrane osobných údajov

I.

Uzatvorením zmluvy kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho Ing. Dagmar Kršáková - Dyona prijala všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete. Údaje, ktoré zhromažďujem v súvislosti s Vašou osobou či firmou, a ktoré slúžia výhradne k poskytnutiu či doručeniu vyžiadanej služby či produktu a k zasielaniu obchodných ponúk, môžu obsahovať vaše meno a priezvisko, titul, názov Vašej spoločnosti či organizácie, Váš kontaktný email a telefón, adresu do práce či domov.

II.

Predávajúci Ing. Dagmar Kršáková - Dyona uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme Vaše údaje odovzdať aj našim prepravným partnerom, ak Vám tovar dodáva niektorý z týchto partnerov, a to výlučne pre potreby dodania tohto tovaru, pre potreby platby za tovar vrátane zaistenia odloženej platby, realizácie dodávky zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu neurčitú.

III.

Ing. Dagmar Kršáková - Dyona nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov alebo sprostredkovateľov predávajúceho Ing. Dagmar Kršáková - Dyona a to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

IV.

Ing. Dagmar Kršáková - Dyona postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zabezpečeniu Vašich osobných údajov venujem veľkú pozornosť. Údaje, ktoré poskytnete, uchovávam na počítačových serveroch s obmedzeným prístupom.

V.

Objednaním produktov a služieb kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ sú v rozpore s právnymi predpismi a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

VI.

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po dobu neurčitú. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho Ing. Dagmar Kršáková - Dyona namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

VII.

Predávajúci Ing. Dagmar Kršáková - Dyona a kupujúci sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou ako aj pri všetkých právnych vzťahoch súvisiacich s touto zmluvou podlieha obchodnému tajomstvu.